Јавни конкурс за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме

На основу  члана 28. алинеја 5. Закона о позоришној дјелатности („Службени гласник РС“ број: 25/02), Закона о измјенама и допунама Закона о позоришној дјелатности („Службени гласник РС“ број: 109/11) и члана 30. став 2. Статута ЈУ Народно позориште Републике  Српске, директор Народног позоришта Републике Српске р а с п и с у ј е
 
ЈАВНИ КОНКУРС
за попуну упражњених радних мјеста на неодређено вријеме
 
I
 
 
 
1.  Шеф рачуноводства – 1 извршилац,
2.  Референт за финансијске послове – 1 извршилац,
3.  Лектор – 1 извршилац.
Кандидати за сва радна мјеста треба да испуњавају сљедеће опште услове:
•да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
•да су старији од 18 година,
•да имају општу здравствену способност,
•да нису отпуштани из државне службе на било ком нивоу у БиХ у посљедње три (3) године,
•да се против њих не води кривични поступак,
•да нису у сукобу интереса према одредбама Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти РС („Службени гласник РС“ број: 73/08).
 
Кандидати  треба да испуњавају сљедеће посебне услове:
(1) За радно мјесто шефа рачуноводства:
•ВСС - економски факултет, дипл. економиста (240 ECTS),
•три (3) године радног искуства у струци,
•лиценца сертификованог рачуновође,
•познавање рада на рачунару.
 
(2)  За радно мјесто референта за финансијске послове:
 
•ССС - средња економска школа, економски техничар,
•лиценца сертификованог рачуноводственог техничара,
•једна (1) година радног искуства у струци,
•познавање рада на рачунару.
 
 
(3) За радно мјесто лектора:
 
•ВСС - филозофски или филолошки факултет, професор српског језика и књижевности (240 ECTS),
•једна (1) година радног искуства на пословима лектора (пожељно за говорни израз) – доказ: увјерење са конкретизацијом послова,
•висока оцјена на студију из предмета Дијалектологија са акцентологијом (доказ: одговарајуће увјерење факултета),
•посебно знање акценатских норми српског стандардног језика (провјера тестом).
 
 
                                                     II
Уз пријаву на Конкурс, са адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су дужни доставити:
•овјерену копију дипломе,
•увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,
•извод из матичне књиге рођених,
•увјерење о некажњавању,
•увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од три (3) мјесеца,
•писмену изјаву да није отпуштан из државне службе на било ком нивоу у БиХ у посљедње три (3) године,
•љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од шест (6) мјесеци,
•потврду о радном искуству,
•кратку биографију.
 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу: ЈУ Народно позориште РС, Улица краља Петра I Карађорђевића, број 78, 78000 Бања Лука,               са назнаком : За Конкурс.
 
Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавиће се разговор.
 
Рок за подношење пријава на Кокурс је петнаест (15) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“ и на официјелној web-страници ЈУ Народно позориште РС.


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt