ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ГЛУМЦА

На основу члана 24. став 1. тачка 1. и 4. Закона о позоришној дјелатности („Сл. гласник РС“ број: 92/16) и на основу члана 49. став 1. алинеја 2. Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске, директор Позоришта д о н о с и:

 

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I
Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста - глумац/а (1 извршилац).
(Напомена: радни однос у позоришту заснива се у складу са важећим Законом о позоришној дјелатности.)

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:
• да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
• да су старији од 18 година,
• да имају општу здравствену способност,
• да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ВСС - АУ, ФДУ, АСУ, АДУ (VII степен стручне спреме/240 ECTS),
• Одсјек глума.

II
Уз пријаву на Конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:
• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија извода,
• увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,
• диплому или овјерену копију дипломе,
• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата).

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.
Пријаве доставити лично или путем поште, на адресу: Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Улица краља Петра I Карађорђевића број 78, 78000 Бања Лука, са назнаком: За Конкурс.

Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса биће обављена провјера посебних стручних способности (аудиција), а затим и разговор.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“ и на интернет страници Јавне установе Народно позориште Републике Српске.

О времену и мјесту јавне стручне провјере кандидата, кандидати који испуњавају услове конкурса, биће благовремено обавјештени.


III

Одлука ступа на снагу даном доношења.


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt