ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РЕФЕРЕНТА ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

На основу члана 24. став 1. тачка 1. и 4. Закона о позоришној дјелатности („Сл. гласник РС“ број: 92/16) и на основу члана 49. став 1. алинеја 2. Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске, директор Позоришта д о н о с и:

 

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

I
Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период у трајању од 6 (шест) мјесеци, на радно мјесто: референт противпожарне заштите - портир (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:
• да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
• да су старији од 18 година,
• да имају општу здравствену способност,
• да се против њих не води кривични поступак,

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ССС - IV степен стручне спреме,
• 1 (једна) година радног искуства,
• положен стручни испит за противпожарну заштиту.

II
Уз пријаву на Конкурс/кратку биографију кандидата, са обавезно назначеном адресом пребивалишта и контакт телефоном, кандидати су обавезни доставити:
• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија извода,
• увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци,
• диплому или овјерену копију дипломе,
• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља након завршеног поступка пријема кандидата).
• увјерење/потврда о радном искуству на истим или сличним пословима, предност имају кандидати са радним искуством у институцијама или организацијама културе.
• доказ о положеном стручном испиту, оргинал или овјерену копију,

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу: ЈУ Народно позориште Републике Српске, Улица: краља Петра I Карађорђевића, број 78, 78000 Бања Лука, са назнаком : За Конкурс.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавиће се тестирање и разговор, дана 24.09.2018. године у 10.00 часова.

Рок за подношење пријава на Кокурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“ и на интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt