ОБАВЈЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС У НПРС

УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС СТУЧНОГ САРАДНИКА ЗА ПРОТИВПОЖАРНУ ЗАШТИТУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ У ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(објављеном у „Гласу Српске“, дана 14.02.2018. године)

ПРЕДМЕТ: Обавјештење, -

 

Поштовани,

Захваљујемо Вам се на учешћу у Конкурсу за пријем у радни однос стручног сарадника за противпожарну заштиту, одржавање и обезбјеђење у Јавну установу Народно позориште Републике Српске (објављеном у дневном листу - „Гласу Српске“, дана 14.02.2018. године), те Вас обавјештавамо да је Комисија за спровођење предметног конкурса, у своме стручном извјештају, једногласно предложила директору Позоришта, да на радно мјесто: стручни сарадник за противпожарну заштиту, одржавање и обезбјеђење, по основу уговора о раду на одређено вријеме, на временски период од 1 (једне) године, буде примљен кандидат: Жарко Берић. (Директор Позоришта је у потпуности усвојио извјештај комисије.)

Комисија за спровођење предметног конкурса утврдила је сљедеће:

- У остављеном року, на Конкурс се пријавило укупно 5 (пет) кандидата.

- Констатовано је да само 2 (два) кандидата у потпуности испуњавају опште и посебне услове Конкурса и са њима је обављена провјера стручног знања (тестирање) и разговор са Комисијом. Остале пријаве кандидата Комисија је одбацила као непотпуне.

- Након укупног тестирања кандидата, за занимање стручни сарадник за противпожарну заштиту, одржавање и обезбјеђење, Комисија је једногласно констатовала да је кандидат Жарко Берић, најбољи кандидат за пријем у радни однос.

- Кандидат Жарко Берић приликом бодовања Комисије, укупно је освојио 13 (тринаест) бодова, а другорангирани кандидат Мишо Бабић 11 (једанаест) бодова. Изабрани кандидат, кроз тестирање и разговор са Комисијом, показао је веома висок степен стручног знања, као и знања из области организације и процеса рада у Позоришту, те заслужује, да као најбољи кандидат, буде примљен на упражњено предметно радно мјесто.

Уколико сматрате да је током поступка јавног избора кандидата повређено Ваше право на равноправну, активну и правичну конкуренцију у поступку одабира кандидата, можете уложити жалбу у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања овог обавјештења на званичној интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске.

Жалба се подноси Управном одбору Народног позоришта Републике Српске, на адресу ЈУ Народно позориште Републике Српске, Ул. краља Петра I Карађорђевића бр. 78, 78000 Бања Лука.


Add this to your website

 

                                             

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt