КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС У НПРС


ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА, Ул. краља Петра I Карађорђевића бр.78
БРОЈ:42/18
ДАТУМ: 12.02.2018. год.

 

 

На основу члана 24. став 1. тачка 1. и 4. Закона о позоришној дјелатности („Сл. гласник РС“ број: 92/16) и на основу члана 49. став 1. алинеја 2. Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске, директор Позоришта
д о н о с и:

 

О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске

 

I
Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на одређено вријеме, на временски период од 1 (једне) године, на радно мјесто: стручни сарадник за противпожарну заштиту, одржавање и обезбјеђење (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:
• да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
• да су старији од 18 година,
• да имају општу здравствену способност,
• да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ВСС - технички факултети (VII степен стручне спреме/240 ECTS),
• најмање 3 (три) године радног стажа/радног искуства на траженим или сличним пословима,
• положен стручни испит,
• познавање рада на рачунару,
• познавање енглеског/њемачког језика,
• посједовање возачке дозволе Б категорије.

II
Уз пријаву на Конкурс, са назначеном адресом пребивалишта, контакт телефоном и email адресом, кандидати су обавезни доставити:
• кратку биографију,
• диплому или овјерену копију дипломе,
• увјерење о држављанству, не старије од 6 (шест) мјесеци,
• извод из матичне књиге рођених или овјерена копија извода,
• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
• увјерење да се против кандидата не води кривични поступак, не старије од 3 (три) мјесеца или писмена изјава кандидата, овјерена од стране нотара или јединице локалне самоуправе,
• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од 6 (шест) мјесеци (увјерење се доставља накнадно, након завршеног поступка пријема кандидата),
• доказ о радном стажу/радном искуству или овјерену копију радне књижице,
• доказ о положеном стручном испиту, оргинал или овјерену копију,
• доказ о познавању рада на рачунару, оргинал или овјерену копију,
• доказ о познавању енглеског/њемачког језика, оргинал или овјерену копију,
• доказ о посједовању возачке дозволе Б категорије, овјерена копија возачке дозволе.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу: Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Улица краља Петра I Карађорђевића број 78, 78000 Бања Лука, са назнаком: За Конкурс.

III
Са кандидатима који испуњавају услове Конкурса биће обављена провјера посебних стручних способности (тестирање), а затим и разговор.
Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“ и на интернет страници Јавне установе Народно позориште Републике Српске.
Провјера посебних стручних способности (тестирање), а затим и разговор, са кандидатима који испуњавају услове Конкурса, обавиће се дана 26.02.2018. године у 11.00 часова, у просторијама ЈУ Народно позориште Републике Српске у Бањој Луци.

IV

Комуникација и сва друга размјена информација између ЈУ Народно позориште Републике Српске и кандидата, након достављања пријава, обављаће се у писаном облику, путем поште, телефакса, електронске поште/е-поштe или комбинацијом поменутих средстава.


V
Одлука ступа на снагу даном доношења.


Add this to your website

 

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt