ОБАВЈЕШТЕЊЕ УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС РЕКВИЗИТЕРА

УЧЕСНИЦИМА НА КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС РЕКВИЗИТЕРА У ЈУ НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

(објављеном у „Глас Српске“, дана 28.12.2016. године)

 

ПРЕДМЕТ: Обавјештење, -

Поштовани/е,

Захваљујемо Вам се на учешћу на Конкурсу за пријем у радни однос реквизитера у Јавну установу Народно позориште Републике Српске (објављеном у дневном листу - „Глас Српске“, дана 28.12.2016. године), те Вас обавјештавамо да је Комисија за спровођење предметног конкурса, у своме стручном извјештају, једногласно предложила директору Позоришта да на радно мјесто: реквизитер, по основу уговора о раду на одређено вријеме, буде примљена кандидаткиња:
- Софија Медојевић.

(Директор Позоришта је у потпуности усвојио Извјештај комисије.)

Комисија за спровођење предметног конкурса, након тестирања кандидата, разговора са њима и практичне провјере знања за занимање реквизитер, једногласно је констатовала да је Софија Медојевић најбољи кандидат за пријем у радни однос. Наиме, Софија Медојевић је на тесту освојила 17 (седамнаест) бодова, на разговору се показала као најбољи кандидат у познавању организације и процеса рада у Позоришту, те се показала као најбољи кандидат за упражњено предметно радно мјесто. Уколико сматрате да је током поступка јавног избора кандидата повријеђено Ваше право на равноправну, активну и правичну конкуренцију у поступку одабира кандидата, можете уложити жалбу у року од 8 (осам) дана, од дана објављивања Обавјештења на званичној интернет страници ЈУ Народно позориште Републике Српске. Жалба се подноси Управном одбору Народног позоришта Републике Српске, на адресу ЈУ Народно позориште Републике Српске, Ул. краља Петра I Карађорђевића бр. 78, 78000 Бања Лука.

С поштовањем,

Достављено:
1. наслову
2. www.np.rs.ba
3. а/а
                                                                                                                                                                                                                              Д и р е к т о р:
                                    
                                                                                                                                                                                                                           Ненад Новаковић

 


Add this to your website

 

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

 

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt