ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ РЕКВИЗИТЕРА

ЈАВНА УСТАНОВА НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА, Ул. краља Петра I Карађорђевића бр.78

БРОЈ: 669/16

ДАТУМ: 26.12.2016. год.

На основу члана 24. став 1. тачка 1. и 4. Закона о позоришној дјелатности („Сл. гласник РС“ број: 92/16) и на основу члана 49. став 1. алинеја 2. Статута Јавне установе Народно позориште Републике Српске, директор Позоришта д о н о с и:


О Д Л У К У

о расписивању јавног конкурса за пријем радника у радни однос у Јавну установу Народно позориште Републике Српске


I
Овом одлуком, расписује се јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста на неодређено вријеме, на радно мјесто: реквизитер (1 извршилац).

Кандидати за упражњено радно мјесто треба да испуњавају сљедеће опште услове:
• да су држављани Републике Српске, односно БиХ,
• да су старији од 18 година,
• да имају општу здравствену способност,
• да се против њих не води кривични поступак.

Кандидати треба да испуњавају сљедеће посебне услове:

• ССС/КВ - општег или друштвеног смјера,
• 6 (шест) мјесеци радног искуства,
• познавање стручних позоришних термина и
• познавање организације рада у Позоришту.


II
Пријава на Конкурс, са адресом пребивалишта и контакт телефоном кандидата, обавезна је да садржи:

• кратку биографију,
• овјерену копију дипломе,
• увјерење о држављанству, не старије од 6 (шест) мјесеци,
• извод из матичне књиге рођених - родни лист,
• увјерење о некажњавању, не старије од 3 (три) мјесеца,
• увјерење, не старије од три (3) мјесеца или овјерена писмена изјава да се против кандидата не води кривични поступак.
• љекарско увјерење о општој здравственој способности, не старије од шест (6) мјесеци - доставља је накнадно изабрани кандидат,
• увјерење/потврда о радном искуству.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити, лично или путем поште, на адресу: Јавна установа Народно позориште Републике Српске, Улица краља Петра I Карађорђевића, број 78, 78000 Бања Лука, са назнаком: За Конкурс.

Са свим кандидатима који испуњавају услове Конкурса обавиће се тестирање и разговор.

Рок за подношење пријава на Конкурс је 8 (осам) дана од дана објављивања у „Гласу Српске“ и на интернет страници Јавне установе Народно позориште Републике Српске.

О времену и мјесту јавне стручне провјере кандидата, кандидати који испуњавају услове конкурса, биће благовремено обавјештени.

III

Одлука ступа на снагу даном доношења.


Достављено:
1. ЗЗЗРС, филијала Бања Лука
2. www.np.rs.ba
3. a/a


Add this to your website

 

Grad-Banja-Luka

mtel logo

 

 

 

bel-tv

 

nezavisne-novine-logo

radio-nes-logo

Kontakt logo-01 sajt